Cele

Kwalifikacja

Jednym z głównych celów projektu jest opracowanie modułowego programu nauczania obejmującego 120-160 godzin, w którym wykorzystanie będą innowacyjne metody szkolenia. Program będzie dostępny w wersji internetowej, w oparciu o kryteria ECVET, i przetłumaczony na języki krajów uczestniczących w ESTO. Program będzie testowany pilotażowo w wybranych szkołach, a następnie udostępniony zainteresowanym osobom dorosłym oraz uczniom szkół zawodowych, uczelni i nieformalnych instytucjom edukacyjnym.  Zamierzeniem projektu jest również włączenie programu nauczania do systemów oświatowych krajów partnerskich w celu ujednolicenia aspektów edukacyjnych na poziomie narodowym.

Podniesienie wiedzy na temat tradycyjnych sadów

Program będzie wykorzystywany w ramach europejskiego konsorcjum ESTO i przyczyni się do wzrostu świadomości i wiedzy o tradycyjnych sadach. Powstałe w trakcie realizacji projektu Krajowe Centra Kompetencji będą ułatwiać transfer wiedzy pomiędzy specjalistami, różnymi instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w rozwój tradycyjnego sadownictwa jeszcze długo po zakończeniu samego projektu.

Współpraca sieciowa

Ekosystemy tradycyjnych sadów stanowią charakterystyczny element krajobrazu w wielu krajach europejskich. Istnienie ich jest jednak zagrożone w wielu miejscach z powodu niewystarczającej opieki bądź porzucenia i w efekcie zarastania sadów roślinnością inwazyjną, a także z powodu braku zainteresowania wykorzystaniem ekonomicznym. W kilku krajach europejskich powstają inicjatywy próbujące przywrócić korzystanie z tych ekosystemów, w związku z czym istnieje potrzeba łączenia i sieciowania tych inicjatyw. Krajowe Centra Kompetencji powstałe w trakcie realizacji projektu będą miały za zadanie utworzenie tego brakującego ogniwa zarówno na krajowym, jak i międzynarodowym poziomie, co zapewni długotrwałe korzyści także po zakończeniu zasadniczej fazy projektu.

Kontynuacja i rozwój

Zapewnienie edukacji i zdobycia kwalifikacji dla dorosłych oraz dla uczniów szkół zawodowych i uczelni, pomoże w rozwoju trwałego systemu użytkowania tradycyjnych sadów i produktów z nich pochodzących. Podniesienie wiedzy na temat ekologicznych podstaw zrównoważonego zarządzania i pielęgnacji tradycyjnych sadów oraz wszystkich etapów produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu przyczyni się do ich zachowania – jako ważnych ekosystemów i źródła cennego produktu rolnego. Tradycyjne sady pozostaną źródłem zdrowej żywności regionalnej, a na rynku pracy na obszarach wiejskich powstanie zapotrzebowanie na ekspertów – specjalistów tradycyjnych sadów.